Nov 24
  • James Lewis - 2008 Europa Pro
  • flex-lewis-malta-12-2007-03
  • 2004-arnold-classic-65
  • 1997-mr-olympia-138
  • Eduardo Correa - 2009 Mr. Olympia 202