Aug 22
  • dennis-james-leg-workout-15
  • 1995-mr-olympia-9
  • Charles Clairmonte at 1993 Mr. Olympia
  • 2004-mr-olympia-23
  • 2007-ironman-20